ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ SITE

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτήν για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Η UNIT HELLAS υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται δια του παρόντος και όλους του εφαρμοστέους νόμους και Κανονισμούς, χορηγεί στους χρήστες ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος αφορά στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της. Οι περιορισμοί στους οποίους υπόκειται η άδεια είναι οι κάτωθι: Ο χρήστης οφείλει να τηρεί όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα και στοιχεία αυτής με οποιονδήποτε τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάζει δημοσίως, ή να διανέμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν ρητά επιτρέπεται με το παρόν.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Όλα τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται στον παρόντα ιστότοπο είναι κατοχυρωμένη ιδιοκτησία της UNIT HELLAS, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Κάθε δικαίωμα αναπαραγωγής και όλα τα πνευματικά δικαιώματα που σχετίζονται με τις εικόνες, τα γραφικά, τη σχεδίαση, τα κείμενα, τα αρχεία ήχου και εικόνας, τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, το λογισμικό και οποιοδήποτε άλλο υλικό διατίθεται στον παρόντα ιστότοπο είναι ιδιοκτησία της UNIT HELLAS και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο κατόπιν σχετικής αδείας. Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναδιανομή οποιουδήποτε μέρους του ιστοτόπου μας προς οποιονδήποτε τρίτον, εκτός εάν διαθέτετε σχετική άδεια από εμάς. Άδεια δεν απαιτείται εάν αυτό γίνεται για προσωπική σας χρήση και μόνον. Απαγορεύεται επίσης η αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, προσθήκη, μετάδοση, διανομή, αντιστροφή σχεδιασμού, αποσυναρμολόγηση ή κάθε άλλη μετατροπή του περιεχομένου της ιστοσελίδας σε άλλη μορφή. Απαγορεύεται η πραγματοποίηση αλλαγών σε οποιαδήποτε από τις δηλώσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή άλλων σημείων που ενδέχεται να συνοδεύουν το περιεχόμενο αυτής. Παραπομπή με δημιουργία συνδέσμων σε άλλο ιστότοπο επιτρέπεται εφ’όσον αφορά την αρχική σελίδα του ιστοτόπου μας και μόνο. Η UNIT HELLAS διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει σε χρήστη την περιήγηση στην ιστοσελίδα και την αξιοποίηση οποιασδήποτε ενέργειας μέσω αυτής εάν έχει ενδείξεις ότι ο συγκεκριμένος χρήστης προσβάλει ή πρόκειται να προσβάλει με τις πράξεις του τα πνευματικά και βιομηχανικά δικαιώματα και όρους χρήσης της σελίδας.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ

Η UNIT HELLAS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή το επιθυμεί. Επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να προβαίνει σε αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης, οι οποίες θα τίθενται σε άμεση ισχύ, με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Έπειτα από κάθε είδους τέτοια αλλαγή ή τροποποίηση, η επίσκεψη της ιστοσελίδας θεωρείται ότι αποτελεί έμπρακτη αποδοχή από μέρους του χρήστη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών όπως ισχύουν κάθε φορά. Η UNIT HELLAS μπορεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας υπηρεσιών, παρουσίασης ή περιγραφής οποιασδήποτε πληροφορίας ή υπηρεσίας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δε βαρύνει την UNIT HELLAS η κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση της ιστοσελίδας ή μέρους του περιεχομένου αυτής ή την παραπλάνηση του κοινού από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την UNIT HELLAS πρόσωπα, που προέβησαν στις ανωτέρω ενέργειες κατά παράβαση των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων της UNIT HELLAS και των χρηστών ηθών, ανεξαρτήτως εάν η UNIT HELLAS είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα. Οι πάσης φύσεως αξιώσεις τρίτων για τις οποίες δεν φέρουμε ευθύνη περιλαμβάνουν ενδεικτικά αποζημίωση για κάθε είδους και φύσεως απώλεια περιουσίας και σωματική βλάβη/τραυματισμό, έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες και διαφυγόντα κέρδη, γενικά έξοδα, τέλη, φόρους, προσαυξήσεις και πρόστιμα κάθε είδους. Η UNIT HELLAS καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο, αλλά δεν παρέχει εγγυήσεις για την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων χρήσης κάθε τμήματος του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου ως προς την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα. Με την επιφύλαξη των όσων υποχρεωτικά ισχύουν εκ του νόμου, οι λειτουργίες που παρέχονται στον παρόντα ιστότοπο διατίθενται «ως έχουν», χωρίς κανενός είδους εξειδικευμένη ευθύνη ή εγγύηση από την πλευρά της UNIT HELLAS.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Ο κάθε χρήστης οφείλει να είναι ενήμερος ότι στην ιστοσελίδα ενδέχεται να καταχωρούνται διαφημιστικά μηνύματα. Για την περίπτωση αυτή, ενδεχόμενη καταγγελία σχετικά με το περιεχόμενο διαφημιστικού υλικού που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας θα πρέπει να διαβιβάζεται στους άμεσους ενδιαφερόμενους, δεδομένου ότι η UNIT HELLAS ουδεμία σχετική ευθύνη φέρει.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οποιοσδήποτε από τους Χρήστες, σε οποιοδήποτε στάδιο, μπορεί να διαγραφεί εάν δεν τηρεί τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις χρήσεως του ιστοτόπου της UNIT HELLAS.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η UNIT HELLAS αναγνωρίζει τη σημασία της τήρησης όλων των απαραίτητων νομίμων διαδικασιών που σχετίζονται με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες τεχνικά μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών/συνδρομητών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Για περισσότερες πληροφορίες επ’ αυτού, παρακαλούμε επισκεφθείτε και ενημερωθείτε για την Πολιτική Απορρήτου της UNIT HELLAS.